FANDOM


Archer Queen
"T̮h̲e̤ ̜År̉ćh͗e͂r̒ ͫQ͚ūe᷂eͮn̗ ̭ïsͅ ͨån̏ êàg̍l̄e͋-ͯe͌ÿe᷅d᷈ ̜w̒âr̈́rͨi̯ȏr͇ ͭwh̘o̴s᷇é ᷆Xͥ-̬B̒ōwͯ ͕i̍s͗ ͫs̓o̕ ̅pͫo̦w̠êr̴f̖uͦl᷾,̟ ᷃s̫̬ͮh̓̆̓ē ̛̲̅c̵̭ͣa̿̍̐n᷊ͦ̐ ̟̆ͅd̩̈᷃́᷁e̮͉̋śt̫̀̂r̪̳̔o̷͑͜ý̖ͅ ̫᷅ͅa᷂ͫ͒n̢̛͌y̢᷿̜t᷿̂͠h̥̅͐ín͏̝͝g̳̉͠ ̈͗͝Wi̱͎͋th̭̽͛ ̖͍᷃ö̺́ͥn̼̪̙l͈̆̑ỳ̠͜ ̡̑̚oͧ̆̕n̘̜͜e͔͍̐ ͎̐̒s̙ͩ͞h͏̧᷉o̬͒ͪt̏ͦ̕!̋᷾ͦ ͡S̪̝̪̗᷉͛ͨ᷇᷈͢͜͢͢͢͝u͓̪̦̼̪̐̃̇̽̿͢͢͢͢͟p̖̪͙̮͚̪̍̆͆̌̕͢͢͢͢e̴᷂̪̦̦̞̪ͣ͌̈ͣ͢͢͢͢r͉̪̯͍̠̪᷆͂̒᷈͂͢͢͢͢c̙̪͔͔̪̥̎͆ͧͣͭ͢͢͢͢e̡̪̣̯̪͙͗͊́᷁̔͢͢͢͢l̷̯̪͍͙͚̪̈́ͩ̈́͢͢͢͢͢l̨̢̪᷂̪̖̽᷆̆̈́̂͢͢͢͢ ̶̲̪̘͓̻᷊̪̺̏̒͢͢͢͢o͇̪̗̹̪͈̯ͬ̉ͧ͛͢͢͢͢f̢͈̪͍̪̂᷀᷆̑͢͢͢͢͝͡f̦̪͇̲͔̯̪̏ͣ͘͘͢͢͢͢s̪̥᷿̪͋̒͆᷀̐́͜͢͢͢͢e̥̪̮᷿̪̰̅̉̉̃ͦ͢͢͢͢ṭ̸᷿̪̜͉̹̪᷉ͦ͢͢͢͢͡t̶̩̪̰͉̪̐͋̊͢͢͢͢͝͠e̢̻̪̩̮̪̦̊͆ͦ͢͢͢͢͝ḏ̪̬᷿̪̓᷁̆ͣ͢͢͢͢͠͠ ̪̟͕̙̪̪ͫ̿͢͢͟͢͢͢ͅt̝̪͔̥̫̪ͣ̓̿̕͘͢͢͢͢h̛̲̪͕̪̘̝̔͑̋͢͢͢͢͡i͔̪̝͉͙̪͂͂᷈᷈͊͢͢͢͢s̴̢̪᷂͍̪᷄᷅ͮ̑͢͢͢͢͝ ̪̮̪͈̦ͦ̿᷁ͤ̓͢͢͢͢͝p͈̪͈̯̪᷁᷃᷀ͧ᷀͢͢͢͢͞r̵̪͖̜̤̪͆᷆ͧ̓̚͢͢͢͢ỏ̶̪͙̹̞̪͙̇̌̚͢͢͢͢b̰̝̪̙̪͔᷉ͣͤ͂᷄͢͢͢͢l̡͈̪̦͉̪̲ͤ͒᷃͢͢͢͜͢e̶͓̪̤͙̪͕̔᷄᷉̚͢͢͢͢m᷊͢͏̪͖̱̝̪̂᷅ͪ͢͢͢͢ ̹̪̪͐͗᷈ͮ̑͗᷃͢͢͢͢ͅb̬̪͙̻̪̲͔ͨ̓̎͌͢͢͢͢y̛̞̪̼̣͙̪̩͂̔̑͢͢͢͢ ̧͇̪̪́͌̄͂͂ͪ͢͢͟͢͢a̸̞̪͙͙̪ͥ̃̽᷆͢͢͢͢͡l̵̸̥̥̪̳̪̻̑᷅ͨ͢͢͢͢l̶̪᷿̞̭̪̜̅̏᷁͢͢͢͢͞o̪᷿̪̍ͯ͑ͥ̎᷆͢͢͢͏͂͢ẉ̴͈̪̗̪᷾ͭͨ̐̚͢͢͢͢ȉ̪᷊̪̭͍͗ͭ͑͋͢͢͢͢͞ń͈̗̪᷊̪̬ͫ̈́͌̎͢͢͢͢g̶̶̵̪̫̪̦᷆ͥ͌̚͢͢͢͢ ͋͢͏̪͓̥͓̖̪ͫͮ̚͢͢͢Ȟ̵̬̪͇͈̪᷁᷾͢͢͢͏ͮ͢E̺̪͎̣̙̪̪ͬ̈̄ͯ͢͢͢͢R̸̪̬̪͊ͨ̃̓̍̒͘͢͢͢͢ ̥̪̦᷊̟̪̣ͤ᷾̊̈͢͢͢͢t̪̥̜̪̠᷆͊̃̔ͬ͂͢͢͢͢o̸͉̪̪̩͆̄̉͌͢͢͢͢͠ͅ ᷿͕̪̘̪̑̇͌͆͐͒͢͢͢͢b̡̪̺̰͍̪̞͐ͤ̈́͢͢͢͢e̛̩̪̻̻̪̎̃ͭ̓͋͢͢͢͢ ̶̵̢̪̣̞̪̂̏͛͢͢͢͢͠t̵̫̪̪̣̆̔᷁͗᷉ͩ͢͢͢͢a̪̮̪̫ͥ̿ͩ̏͊̾͢͢͢͢͡k̪̖̪͔̿᷃͛̏̾͌͢͜͢͢͢ȩ̸̪̭᷂̪᷂̈̇̑᷁͢͢͢͢n᷊̗̪͚̪̯̲͋̓̃͘͢͢͢͢ ̱̪̰̝̪᷾́̐ͯ͢͢͢͏ͫ͢d̵̘̩̪᷿᷿̪᷃̇ͮ̋͢͢͢͢o̪̪̞ͧͮͦ̌᷅᷅ͥ͢͢͢͢͞w̡̪̪ͧͮ̔ͭ᷾᷄̉͢͢͢͢͢n̢̪̪ͭͪ̾͛᷾̕͢͢͢͢͞ͅ ̢̪͙͚̪̞̺͐̈́̇͢͢͢͢ͅẉ̡̥̪̪̼̙ͥͪ᷾̒͢͢͢͢i̪̤̪̓᷀̏̂᷅̆̇̏͢͢͢͢t̛̪̲̻͚̪̯̽᷉᷇̕͢͢͢͢h̛͔̺̪͔̪͕᷾᷄͢͢͢͢͢͡ ̜̪͈̪̘̆ͥ᷾͒ͩͫ͢͢͢͢o͉̪̜᷿̺̫̪̻ͪͮ᷈͢͢͢͢n̪᷿̪͕ͮ̐ͩ̃͐ͮͬ͢͢͢͢ě̪͕̗̪͐͐ͬ͊᷀͢͢͢͢͟ ̪̪ͣ͌̍̆᷀̽͟͢͢͢͜͢͝s̪͇̪͚̓́̓᷁᷅͘͢͢͢͢͠h̪̞̹̪̒᷃͑ͭͩͤ͘͢͢͢͢o̪͔̪̭ͦ̋̒̆̀̂͢͢͢͢͠t᷂̳̪̖᷊̪̜ͫ̈̑ͫ͢͢͢͢.̰̪̦᷿̪̟᷾᷄᷇ͭ͢͢͢͢͞"

The Archer Queen was actually Good in Clash of Clans before the Clash of New nerfed her so much, she can't destroy no buildings before she gets taken down. She doesn't have enough Hit-Points so she's soooooo poo! Not even Healers can fix her!